HIVE (HIgher Vocational Education):
Trajectories and aspirations within and beyond higher vocational education in Sweden

The aim of this project is to launch a mixed-methods examination of the social recruitment of participants into higher vocational education and their transition into the labor market. As one of the most recently established educational types in Sweden, higher vocational education has undergone remarkable expansion in government investment over the last decade. The explicit focus of higher vocational education is to equip training participants with the “right competence at the right time” in order for them to be integrated quickly into labor market segments where there is a need for workers.

Government interest in this educational segment has soared due to labor market challenges posed by immigration, ageing, and gender segregation in the labor market—all of which higher vocational education may be able to mitigate. However, despite this interest and investment, little is still known about the efficacy of this educational policy device, particularly, the trajectories and aspirations of its students.

In this study, we will use newly available register data to study enrolees and graduates, their educational and employment trajectories pre- and post-training. We will also conduct qualitative interviews at three distinct training sites. The research is designed so that the quantitative and qualitative analyses will feed into each other, thereby offering robust and meaningful analyses.

This project is funded by the Swedish Research Council (2019-04146)


Karriärbanor och yrkesambitioner inom och bortom Yrkeshögskolan

Projektet syftar till att analysera de svenska yrkeshögskolornas sociala rekrytering och deltagarnas övergång till arbetsmarknaden. Som ett av de nyare tillskotten till det svenska utbildningssystemet har Yrkeshögskolan (YH) expanderat kraftigt under det senaste decenniet. Målet med YH har varit att  erbjuda eftergymnasiala former av yrkesutbildning som följer arbetslivets föränderliga behov under devisen: “Rätt kompetens i rätt tid”. Förhoppningen har varit att yrkeshögskolorna ska vara flexibla i att anpassa sin verksamhet till arbetsmarknadens behov samt bidra till att motverka en rad samhälleliga utmaningar såsom en åldrande befolkning, könssegregerad i arbetsmarknad, och främja nyanländas arbetsintegrering.

Men trots Yrkeshögskolans väldiga expansion vet vi förhållandevis lite om hur effektivt detta policy instrument varit i att möta de utmaningar arbetslivet står inför, i synnerhet avseende vilka karriärbanor och yrkesambitioner som präglar deltagandet. I detta projekt sammanförs tre forskare med gedigna kunskaper i att analysera det svenska utbildningssystemets utformning med hjälp av kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser.

Genom projektets och projektgruppens utformning kommer YH-deltagandet både att analyseras kvantitativt, med hjälp av storskalig demografisk registerdata, och kvalitativt, med fokus på frågor om specifika utbildningsprograms urvalsförfarande, deltagares yrkesambitioner samt upplevelser av utbildning och övergång till arbetsliv. Den kvalitativa delstudien bygger på intervjumetodik från tre noga utvalda fall studie kontexter. Vi kommer också använda styrkan i den kombinerade forskningsdesignen för att återknyta resultat från de olika delstudierna till varandra. Sammantaget adresserar projektet ett kraftigt expanderande segment i utbildningssystemet som ofta sägs spela en avgörande roll för att möta de utmaningar som den svenska arbetsmarknaden står inför.